Again and better , Znovu a líp

avatar

IMG_20210416_164829.jpg

EN - Hi everyone, as I wrote last time, I didn't watch the weather and my flower died https://peakd.com/cesky/@womic/weather--pocasi but it happened but we're going again 😁. With @ mcmira1 we bought O.G.KUSH seeds which I soaked before yesterday and today I plant sprouted seeds 🙏.

CZ - Ahoj všichni ,jak jsem psal minule , neuhlídal jsem počasí a uhynula mi kytka https://peakd.com/cesky/@womic/weather--pocasi no stalo se ale jedeme znovu 😁 . S @mcmira1 jsme koupili semínka O.G.KUSH které jsem před včerejškem namočil a dnes už sázím naklíčená semínka 🙏 .

IMG_20210416_164003.jpg

IMG_20210416_163724.jpg

IMG_20210416_164124.jpg

IMG_20210416_164506.jpg

So I'm planted and now a little tour of the flowers I photographed today in a container. They are already in the 6th week of flowering .

Takže zasazeno mám a teď malá prohlídka květin co jsem dnes fotil v kontejneru . Už jsou v 6 týdnu květu .

IMG_20210416_164829.jpg

IMG_20210416_164922.jpg

IMG_20210416_164957.jpg

IMG_20210416_165053.jpg

Only for the sake of interest, seeds can be sold in the Czech Republic, CZechia, but only as collectibles 🤔 🤣 💩. I can't even imagine it without ointments and other products. I help the master with ointment who has health problems and it doesn't work from the pharmacy. But home is home.

Jen pro zajímavost semínka se v české republice , CZechia , můžou prodávat , ale jen jako sběratelské předměty 🤔 🤣 💩 . Bez mastí a jiných výrobků si to neumím ani představit . Já s mastí pomáhám pánovi co má zdravotní potíže a z lékárny to nefunguje . Ale domácí je domácí .

Google translate
EN - All seeds are sold sealed in original packaging, for collectors', archives and ethnobotanical purposes. By breaking the packaging or germinating seeds, you can commit a crime. Illicit production of narcotic and psychotropic substances, for which the seller bears no responsibility. As a society, we are against the misuse of any illicit substances or substances which are manifestly harmful to human health and mind. No plant with a THC content of more than 0.3% is permitted.

According to § 283 - § 287, the cultivation of marijuana is illegal and by violating this law you risk imprisonment for the following sections:

  • Illicit production and other handling of narcotic drugs, psychotropic substances and poisons
  • Illegal cultivation of plants containing narcotic or psychotropic substances
  • Storage of narcotic and psychotropic substances and poison
  • Production and possession of an object for the illicit manufacture of narcotic and psychotropic substances and poison
  • Spread of drug addiction

CZ - Upozornění prodejce :
Veškerá semena jsou prodávána zapečetěna v originálních obalech, pro sběratelské, archivní a etnobotanické účely. Porušením obalu či naklíčením semen se můžete dopustit trestného činu. Nedovolená výroba omamné a psychotropní látky, za což prodejce nenese žádnou odpovědnost. Jako společnost jsme proti zneužívání jakýchkoliv nedovolených látek či látek evidentně poškozujících lidské zdraví a mysl. Ani jedna rostlina s obsahem THC více jak 0,3% není povolena.

Podle § 283 - § 287 je pěstování marihuany nezákonné a porušením tohoto zákona Vám hrozí tresty odnětí svobody za paragrafy :

  • Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy
  • Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku
  • Přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu
  • Výroba a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní látky a jedu
  • Šíření toxikomanie


0
0
0.000
7 comments
avatar

Vypadají krásně, holky jedny...
A s tím pěstováním opatrně :-D

0
0
0.000
avatar

JJ já to stejně tak nějak mám do alkoholu a do masti asi 99 procent

0
0
0.000
avatar

That’s the type of collection I’m talking about!


Posted via weedcash.network

0
0
0.000
avatar
(Edited)

Yes, but I have the seeds in the collector's collection. I'm not a criminal 😁

Ano však ty semena mám do sběratelské kolekce . Nejsem zločinec 😁

0
0
0.000
avatar

Asi se brzo stanu taky sběratelem. Takové sběratelství je šlechetný čin.Jak pro přírodu tak pro společnost.Nejsi zločinec.


Posted via weedcash.network

0
0
0.000