"My hobby vol.2"

(Translate with Google- en/cz)
English:
Hello, as I mentioned last time, I am bringing you the continuation of the article "My hobby / growing cannabis"
In the previous article, we talked a little about my past, my opinion and the reason cannabis has for me.
In today's continuation, we will try to understand it a little from a professional point of view and basic information about the first days from my personal experience and my perspective on this topic.
As I mentioned at the end of the previous article, it is very important for us which growing medium we choose. Since the garden substrate (clay) was mentioned as the first option, everything below will be described only for growing in this medium.
So let's talk about what my first days and weeks were like in the beginning...

After visiting the local store ([email protected]), I brought home:

 1. flower pots with a capacity of 20 l + saucers
 2. garden substrate 80 l
 3. expanded clay 3l
 4. perlite 5 l

Subsequently, I poured expanded clay into the bottom of the flowerpots as drainage (if we overflowed the flowers and unknowingly water remained in the saucers, it would not happen that our plants could start to rot at the roots)>>>> then I mixed clay with perlite (perlite will ensure the aeration of the clay and it will soak up the water, so it will ensure the moisture of the soil which is very important in the first days)>>>>poured into the pots and happily went to the local store for some seeds.

Choice of variety
This part is Key for us, because the whole cycle will unfold on our choice.
We divide (nowadays) into three basic cannabis tips:

 1. Sativa (longer growing time, smaller effects, more pleasant states...)
 2. Indica (shorter growing time, strong effect, strong psychological state)
  3 Autoflowering (given life cycle time, small yield...)/ No personal experience
  We always choose FEMINIZED seeds (to prevent the male sex of the plants - we are talking about the female sex)
  My choice fell on the variety
  L.S.D (Barney's farm)
  Black Domina (Senseseed)

Both mentioned are indicas with a short flowering period, high %THC content, small growth and lower yield compared to Sativa.

After arriving home, I prepared a petri dish, filled it with cotton wool, poured a small amount of standing water, so that the water does not stand in the dish, put the seeds in it, put it in a dark place (ideally at room temperature) and leave it for at least 24 hours.

After this time, we will check if the seeds have burst and small white "strings" are coming out of them, this is the main root of the plant and the seeds have just sprouted (if we don't see them, leave them still in the cotton wool)

Into the prepared flowerpots, we pour some standing water so that the clay is moist and we make a hole with a stick, max. 0.5 mm deep, and insert the seed into it with the key down and cover it with clay, which from now on we will keep constantly moist until the plant breaks through in a few days clay and we won't see the first two leaves.

We just breathed life into our plant.

To be continued next time, thanks for reading
Illustrative photo

Source: https://growmart.cz/2015/04/02/jak-na-kliceni-seminek-konopi/
https://www.google.com/amp/s/marijanka.cz/jak-nechat-naklicit-seminka-marihuany/amp/

Czech:
Ahoj, jak jsem se zmínil naposledy, přináším vám pokračování článku "Moje záliba/ pěstování konopí"
V předchozím článku jsme si řekli něco málo z mé minulosti, názoru a důvodu jaký pro mne konopí má.
V dnešním pokračování to zkusíme pojmout i trochu z odborného hlediska a základními informacemi o prvních dnech z mé osobní zkušenosti a mého pohledu na toto téma.
Jak jsem zmínil ke konci minulého článku, je pro nás velmi důležité jaké pěstební médium si zvolíme. Jelikož byla jako první možnost zmínka o zahradním substrátu (hlína), bude vše níže popsáno pouze k pěstování v tomto médiu.
Pojďme si tedy říct jaké byli mé první dny a týdny v začátcích....

Po návštěvě místního obchodu ([email protected]),jsem domů přivezl:

 1. květináče s obsahem 20l + podmisky
 2. zahradní substrát 80l
 3. keramzit 3l
 4. perlit 5l

Následně jsem do spodku květináčů nasypal keramzit jako drenáž (to kdyby jsme kytky přelili a v podmiskách zůstala nevědomky voda nestane se že by nám rostlinky mohli začít hnít u kořenů)>>>> poté jsem smíchal hlínu s perlitem (perlit nám zajistí provzdušnění hlíny a nasákne vodu, takže zajistí vlhkost hlíny což je v prvních dnech velmi důležité)>>>>nasypal do květináčů a s radostí se vydal do místního obchodu pro nějaké ty semínka.

Volba odrůdy
Tato část je pro nás Klíčová, neboť na naší volbě se bude odvíjet celý cyklus.
Rozdělujeme (v dnešní době) tři základní tipy konopí:

 1. Sativa (delší doba pěstování, menší účinky, příjemnější stavy....)
 2. Indika (kratší doba pěstování, silný účinek, silný psychický stav)
  3 Samonakvétací (daná doba životního cyklu, malý výnos...)/ Bez osobní zkušenosti
  Semínka volíme vždy FEMINIZOVANÁ (abychom předešli samčímu pohlaví u rostlin - jde nám o samičí pohlaví)
  Moje volba padla na odrůdu
  L.S.D ( Barney's farm)
  Black Domina ( Sensiseed)

Obě dvě zmíněné jsou indiky s krátkou dobou květu, silným obsahem %THC, malým vzrůstem a menším výnosem oproti Sativě.

Po příjezdu domů jsem si nachystal Petriho misku vyplnil ji vatou, nalil malé množství odstáté vody, tak aby nám v misce voda nestála a do ní vložíme semínka, odložíme na tmavé místo (ideálně do spíše s pokojovou teplotou) a necháme alespoň 24 hodin být.

Po uplynutí této doby zkontrolujeme zda-li nám semínka pukly a lezou z nich malé bílé "provázky" toto je hlavní kořen rostliny a právě nám semínka vyklíčila (pokud je nevidíme,nechame je ještě ve vatě)

Do připravených květináčů, nalijeme trochu odstáté vody, tak aby hlína byla vlhká a uděláme špejli dírku max. 0.5mm hlubokou a do ní klíčkem dolů vložíme semínko a přikryjeme hlínou, kterou od teď budeme udržovat neustále vlhkou dokud se nám během pár dnů rostlina neprodere skrze hlínu a neuvidíme první dva lístky.

Právě jsme vdechli život naší rostlině.

Pokračování příště, díky za přečtení
Foto ilustrační

Zdroj: https://growmart.cz/2015/04/02/jak-na-kliceni-seminek-konopi/
https://www.google.com/amp/s/marijanka.cz/jak-nechat-naklicit-seminka-marihuany/amp/0
0
0.000
18 comments
avatar

Congratulations @lukee66f! You have completed the following achievement on the Hive blockchain and have been rewarded with new badge(s):

You received more than 400 upvotes.
Your next target is to reach 500 upvotes.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out the last post from @hivebuzz:

Take the Keychain Survey and get your Future Shaper badge
Hive Power Up Month Challenge 2022-10 - Winners List
Be ready for the 11th edition of the Hive Power Up Month!
0
0
0.000
avatar

I love growing !WEED

0
0
0.000
avatar

does it use my liquid WEED when i use the !WEED tag? i assumed it did so i dont get why i can only do it once per day?

0
0
0.000
avatar

does it use my liquid WEED when i use the !WEED tag?

That would be impossible.
The bot has no access to your keys.

dont get why i can only do it once per day?

There has to be a limit.
In the final version, it will send weed cash. (It already could)
It's also to keep the bot comments in check, so the whole service doesn't get too spammy.

0
0
0.000
avatar

i see what you're sayin, i figured it was like the other bots I had used and loaded up through hive engine, the tipu and pizza bots? so i figured i could load weed and use multiple times a day that's why i didn't get the 1 post limit, thnx for the reply

0
0
0.000
avatar

This is what loonatic asked for, so I coded it.

There are many ways to handle this.
The 24h limit is the easiest solution.

On the other hand, we should at least try to make this service pay for itself.
So money coming in via transfer would not be bad for a start...

I recommend, you play around with the bot for a while, then come up with the exact procedure you want me to code the bot with.

0
0
0.000
avatar

Ok so I looked into it and as far as I am aware none of these bots are precharged.

This would be a new (unique) feature.

Maybe I'll actually build that tomorrow, just to show off.

0
0
0.000
avatar

So are you actually growing anything?

0
0
0.000
avatar

Not now;)

0
0
0.000
avatar

Well when you plan to start back up, just FYI @bifbeans accepts Hive. Or if you would like to grow one of my strains hit me up :)

0
0
0.000