АВТОБИОГРАФИЯ НА Илиян Здравков Стефанов

avatar
(Edited)

▶️ Watch on 3Speak


Европейски формат на автобиография.


Лична информация.

 • Име: Илиян Здравков Стефанов

 • Адрес: Велико Търново, Резервоарска 7А

 • Тел: 0897000183

 • Емайл: [email protected]

 • Националност: Българин/България/Българска

Дата на раждане: 26/02/1990

Трудов стаж.

 • Без значение за момента.

Образование и Обучение.

 • Дати: 21.03.2019 - 22.05.2019

 • Име и вид на обучаващата или образователната организация: AYM yoga school India, Rishikesh

 • Основни предмети/застъпени професионални умения: Дихателни техники, Грижа за физическото тяло в осъзнато състояние.

 • Наименование на придобитата квалификаци: Йога учител.

 • Ниво по националната класификация: Yogi teacher.

Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

Да изпада в състояние на осъзнатост.
Да отделя всички видове токсини в кръвта и респираторно дихателната система в следствие на медитация или дихателни практики.

Майчин език: Български

 • четене: слабо/основно
 • писане: слабо/основно
 • разговор: слабо/основно

Други езици: Английски

 • четене: слабо/основно
 • писане: слабо/основно
 • разговор: слабо/основно

Социални умения и компетенции:

Да изпада в състояние на осъзнатост.
Да отделя всички видове токсини в кръвта и респираторно дихателнара система в следствие на медитация или дихателни практики.

Организационни умения и компетенции

Мога да напътствам хора и животни да изпадат в различни състояния чрез дихателни техники и практики.
Придобити знания умения през 2019 в Индия.

Технически умения и компетенции.

Социална комуникация в интернет пространството чрез социалните си акаунти.

Артистични умения и компетенции.

Въртене на огнена пръчка. САМОУК/ уча се сам/самостоятелно чрез практика на осъзнатост Тук и Сега.

Свидетелство за управление на МПС

Илиян Здравков Стефанов
ЕГН: 9002261484
#285115612
Издадена от МВР Велико Търново на 07.07.2022

Допълнителна информация.

 • Духовно и индивидуално развитие.

Приложения

Да послужи пред всеки един човек, индивид, орган,орган на реда, МВР и КАТ, организация, правителство, правителствена агенция, съд, съдебна система, корпоратввни и административни организации и всяка една институция свързана със законодателна дейност в България и Европейския съюз.


Европейска конвенция за правата на човека.

Член 9

Свобода на мисълта, съвестта и религията.

 1. Βсеки има право на свобода на мисълта, съвестта и
  религията; това право включва свободата на всеки да променя
  своята религия или убеждения и свободата да изповядва
  своята религия или убеждения индивидуално или колективно,
  публично или в частен кръг, чрез богослужение, преподаване,
  практикуване и спазване на ритуали.
  Член 14
 • Забрана на дискриминацията
  Упражняването на правата и свободите, изложени в
  тази Конвенция, следва да бъде осигурено без всякаква
  дискриминация, основана на пол, раса, цвят на кожата,
  език, религия, политически и други убеждения, национален
  или социален произход, принадлежност към национално
  малцинство, имущество, рождение или друг някакъв признак.
  Член 13
 • Право на ефективни правни средства за защита
  Βсеки, чиито права и свободи, провъзгласени в тази Конвенция,
  са нарушени, има право на ефикасни правни средства за
  тяхната защита пред съответните национални власти, дори
  и нарушението да е извършено от лица, действащи при
  упражняване на служебни функции.

Член 41

Протокол № 7
към Конвенцията за защита правата
на човека и основните свободи
Страсбург, 22.XI.1984 г.
Държавите-членки на Съвета на Европа, подписали този
Протокол,
решени да предприемат нови действия за осигуряването на
колективни гаранции за някои права и свободи по силата на
Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи,
подписана в Рим на 4 ноември 1950 година (по-нататък наричана
„Конвенцията“),
се договориха за следното:
Член 3
Право на обезщетение в случай на съдебна грешка
Когато влязла в сила присъда бъде впоследствие отменена или
е последвало помилване въз основа на нови или новооткрити
обстоятелства, които доказват, че е била допусната съдебна
грешка, лицето, изтърпяло наказанието в изпълнение на такава
присъда, се обезщетява съгласно закона или практиката на
съответната държава, освен ако се докаже, че неразкриването
навреме на неизвестния факт се дължи изцяло или частично на
самия него

Протокол № 16

ЧЛЕН 1

 1. Най-висшите съдилища на Високодоговаряща страна,
  посочени в съответствие с член 10, могат да отправят до Съда
  искания за съвещателни мнения по принципни въпроси,
  отнасящи се до тълкуването или прилагането на правата и
  свободите, определени в Конвенцията или протоколите към нея.

ЧЛЕН 10
При подписването или при депозирането на документа
за ратификация, приемане или утвърждаване, всяка
Високодоговаряща страна по Конвенцията посочва.


https://justice.government.bg/home/normdoc/1589654529

Чл.143
Който принуди другиго да извърши, да пропусне или да претърпи нещо, противно на волята му, като употреби за това сила, заплашване или злоупотреби с властта си, се наказва с лишаване от свобода до шест години.

Чл.143а
Който задържи някого като заложник, чието освобождаване поставя в зависимост от изпълнението на определено условие от страна на държавата, на държавна или обществена организация или на трето лице, се наказва с лишаване от свобода от една до осем години.


Стойността на 1ч. от времето ми като Илиян Здравков Стефанов отценана както казано на $100 на час към момента.
Всички обещетения за всеки 1 час от времето ми свързани с всякаква високодоговаряща страна да бъдат изплатени на Илиян Здравков Стефанов.

Както казано във видео материла към това видеосъдилищата
за целите на член 1, параграф 1, от този Протокол чрез
декларация, отправена до Генералния секретар на Съвета на
Европа. Тази декларация може да се промени по всяко време по
същия начин.


▶️ 3Speak0
0
0.000
0 comments