avatar

๐’ฎ๐’ถ๐“‡๐’ถ๐’ฝ (๐“Œ๐’พ๐“‰๐’ฝ ๐’ถ๐“ƒ โ๐’ถ๐“Ž๐“‰๐’ธ๐’ฝโž)

I guide while waving around my spatulawand and flinging edible glitter; call me a Kitchen Witch, a midwife for your soul ... because Spiritual Director sounds too lofty.
WEED
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
WEED can be converted to WEED POWER in a process called staking.
WEED Power
Influence tokens which give you more control over post payouts and allow you to earn curation rewards.
HIVE
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.
HIVE can be converted to HIVE POWER in a process called staking.
HIVE Power
Influence tokens which give you more control over post payouts and allow you to earn curation rewards.
HIVE Dollar
Tradeable tokens that may be transferred anywhere at anytime.

History

Received 0.001 WEED from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.001 WEED Tokens!
Received 0.002 WEED from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.002 WEED Tokens!
Received 0.001 WEED from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.001 WEED Tokens!
Transferred 0.00344265 WEED to curatorcat.leo
Received 0.001 WEED from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.001 WEED Tokens!
Received 0.001 WEED from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.001 WEED Tokens!
Received 0.001 WEED from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.001 WEED Tokens!
Received 0.00044265 WEED from utopis Utopis Payout - Balance: 2.66100000 - Stake: 0 - Payout Share: 0.0029212765629835%
Transferred 0.02040629 WEED to curatorcat.leo
Received 0.01840629 WEED from utopis Utopis Payout - Balance: 2.66100000 - Stake: 0 - Payout Share: 0.0029202356500531807%
Received 0.002 WEED from brofund-weed
Transferred 0.018 WEED to curatorcat.leo
Received 0.015 WEED from brofund-weed
Received 0.001 WEED from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.001 WEED Tokens!
Received 0.002 WEED from brofund-weed
Transferred 0.00152736 WEED to curatorcat.leo
Received 0.00152736 WEED from utopis Utopis Payout - Balance: 2.39700000 - Stake: 0 - Payout Share: 0.002662192644636614%
Transferred 0.01858387 WEED to curatorcat.leo
Received 0.00358387 WEED from utopis Utopis Payout - Balance: 2.39700000 - Stake: 0 - Payout Share: 0.0026545081733727635%
Received 0.015 WEED from brofund-weed
Transferred 0.01954669 WEED to curatorcat.leo
Received 0.00354669 WEED from utopis Utopis Payout - Balance: 2.37800000 - Stake: 0 - Payout Share: 0.0026267559803586187%
Received 0.001 WEED from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.001 WEED Tokens!
Received 0.015 WEED from brofund-weed
Transferred 0.01732431 WEED to curatorcat.leo
Received 0.00163503 WEED from utopis Utopis Payout - Balance: 2.37800000 - Stake: 0 - Payout Share: 0.002610918642423801%
Received 0.015 WEED from brofund-weed
Received 0.00068928 WEED from utopis Utopis Payout - Balance: 2.37800000 - Stake: 0 - Payout Share: 0.0026276308554165208%
Transferred 0.02790376 WEED to curatorcat.leo
Received 0.001 WEED from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.001 WEED Tokens!
Received 0.02095378 WEED from utopis Utopis Payout - Balance: 2.37800000 - Stake: 0 - Payout Share: 0.0026501810479861417%
Received 0.00594998 WEED from utopis Utopis Payout - Balance: 2.37800000 - Stake: 0 - Payout Share: 0.002644434911639833%
Transferred 0.00106553 WEED to curatorcat.leo
Received 0.00106553 WEED from utopis Utopis Payout - Balance: 2.37800000 - Stake: 0 - Payout Share: 0.0026475902298569625%
Transferred 0.00041257 WEED to curatorcat.leo
Received 0.00041257 WEED from utopis Utopis Payout - Balance: 2.37800000 - Stake: 0 - Payout Share: 0.0026640757289981176%
Transferred 0.00895673 WEED to curatorcat.leo
Received 0.00546633 WEED from utopis Utopis Payout - Balance: 2.37800000 - Stake: 0 - Payout Share: 0.0026680794382672704%
Received 0.00059974 WEED from utopis Utopis Payout - Balance: 2.37800000 - Stake: 0 - Payout Share: 0.0026848395345806376%
Received 0.00129967 WEED from utopis Utopis Payout - Balance: 2.37800000 - Stake: 0 - Payout Share: 0.0026263197558655076%
Received 0.00059099 WEED from utopis Utopis Payout - Balance: 2.37800000 - Stake: 0 - Payout Share: 0.0026402410440860497%
Received 0.001 WEED from he-indexrewards Your HE-Index holdings returned 0.001 WEED Tokens!
Transferred 0.00202815 WEED to curatorcat.leo
Received 0.00143808 WEED from utopis Utopis Payout - Balance: 2.37800000 - Stake: 0 - Payout Share: 0.0027147850647864027%
Received 0.00059007 WEED from utopis Utopis Payout - Balance: 2.378 - Stake: 0.0 - Payout Share: 0.0026696625289126742%
Transferred 0.00185177 WEED to curatorcat.leo
Received 0.00185177 WEED from utopis Utopis Payout - Balance: 2.378 - Stake: 0.0 - Payout Share: 0.002818746710601774%
Received 0.00057569 WEED from utopis Utopis Payout - Balance: 2.378 - Stake: 0.0 - Payout Share: 0.002865000900715879%
Received 0.00096042 WEED from utopis Utopis Payout - Balance: 2.378 - Stake: 0.0 - Payout Share: 0.002864360333199523%
Received 0.00047951 WEED from utopis Utopis Payout - Balance: 2.378 - Stake: 0.0 - Payout Share: 0.0028213023674847054%