avatar

๐’ฎ๐’ถ๐“‡๐’ถ๐’ฝ (๐“Œ๐’พ๐“‰๐’ฝ ๐’ถ๐“ƒ โ๐’ถ๐“Ž๐“‰๐’ธ๐’ฝโž)

I guide while waving around my spatulawand and flinging edible glitter; call me a Kitchen Witch, a midwife for your soul ... because Spiritual Director sounds too lofty.
Looks like @cosmictriage hasn't commented yet!